Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

LAST BASTION Polish Guild on server CROM EU - RECRUITING

XionckaelXionckael PlonskPosts: 1Member

LAST BASTION Polish AoC Guild on CROM EU server www.ageofconan.pl

GUILD: Last Bastion

Server Crom EU

Website: www.ageofconan.plPolish Guild Last Bastion is opening the recruitation process.We crated guild after leaving IX KOhorta by whole AoC section.

We are tje core players of that section, who decided to play on our own hand.We recruit only Polish players 18+Every Polish player is welcome to send us application.Below a lil bit of about us in Polish lang.Thank You for Your attention.

==========================================================================================

Last Bastion powsta? na bazie cz?onków sekcji AoC w IX Kohorcie.

 


Age of Conan — to z my?l? o tej grze Slid za?o?y? IX Kohort? 9 kwietnia 2008 roku. Mia?a to by? niedu?a, przyjazna graczom, kameralna gildia, z wymogami wiekowymi 20+. Sama gra szybko rozczarowa?a bugami, crashami, s?abym PvP, brakiem atrakcji szumnie reklamowanych w zapowiedziach. Nowa sekcja w IX Kohorcie Warhammer Online zabra?a 90% graczy. Jako gildia w AoC odnowili?my wtedy sojusz z Twierdz? i z powodzeniem robili?my rajdowy progres: wszystkie bossy T1 i T2 w obu skrzyd?ach W1 i W2 w BRC.Age of Conan — to z my?l? o tej grze Slid za?o?y? IX Kohort? 9 kwietnia 2008 roku. Mia?a to by? niedu?a, przyjazna graczom, kameralna gildia, z wymogami wiekowymi 20+. Sama gra szybko rozczarowa?a bugami, crashami, s?abym PvP, brakiem atrakcji szumnie reklamowanych w zapowiedziach. Nowa sekcja w IX Kohorcie Warhammer Online zabra?a 90% graczy. Jako gildia w AoC odnowili?my wtedy sojusz z Twierdz? i z powodzeniem robili?my rajdowy progres: wszystkie bossy T1 i T2 w obu skrzyd?ach W1 i W2 w BRC.Age of Conan — to z my?l? o tej grze Slid za?o?y? IX Kohort? 9 kwietnia 2008 roku. Mia?a to by? niedu?a, przyjazna graczom, kameralna gildia, z wymogami wiekowymi 20+. Sama gra szybko rozczarowa?a bugami, crashami, s?abym PvP, brakiem atrakcji szumnie reklamowanych w zapowiedziach. Nowa sekcja w IX Kohorcie Warhammer Online zabra?a 90% graczy. Jako gildia w AoC odnowili?my wtedy sojusz z Twierdz? i z powodzeniem robili?my rajdowy progres: wszystkie bossy T1 i T2 w obu skrzyd?ach W1 i W2 w BRC.


Age of Conan — to z my?l? o tej grze Slid za?o?y? IX Kohort? 9 kwietnia 2008 roku. Mia?a to by? niedu?a, przyjazna graczom, kameralna gildia, z wymogami wiekowymi 20+. Sama gra szybko rozczarowa?a bugami, crashami, s?abym PvP, brakiem atrakcji szumnie reklamowanych w zapowiedziach. Nowa sekcja w IX Kohorcie Warhammer Online zabra?a 90% graczy. Jako gildia w AoC odnowili?my wtedy sojusz z Twierdz? i z powodzeniem robili?my rajdowy progres: wszystkie bossy T1 i T2 w obu skrzyd?ach W1 i W2 w BRC.


 


Po po??czeniu serwerów rajdowali?my wspólnie z inn? polsk? gildi? — Immortal Fire. Niestety gildia ta szybko przesz?a na uruchomiony przez FC polski serwer, na który przenie?li si? te? gracze z Twierdzy i zostali?my jedyn? polsk? gildi? na serwerze EU CROM. Zacz?li?my wtedy szuka? sojuszy na rajdy: Tribe of The Free, Divine Legend i czeska Royal Ultima.


 


Poniewa? IX Kohorta sta?a si? rozbudowan? multigildi?, z du?ym naciskiem na jej spo?eczno?ciowy charakter, a nasze pojmowanie gildii, jako zgranej grupy, dla której cele w grze, w któr? aktualnie gramy, s? najwa?niejsze, u?wiadomi?y nam, ?e powinni?my si? usamodzielni?. Na bazie sekcji AoC za?o?yli?my now?, niezale?n? gildi? Last Bastion kontynuuj?c? kierunek wytyczony przez Slida, tylko z obni?onymi wymaganiami wiekowymi do 18+:


 


1. Wiek 18+


2. Zapa? do gry i zawsze dobry humor.


3. Bardzo wysoki poziom kultury osobistej.


4. S?uchawki wraz z mikrofonem. Ventrilo jest obowi?zkowe.


5. Zaanga?owanie w sprawy gildii ( rozwój miasta, frekwencja, wzajemna pomoc )


 


Gramy na serwerze EU CROM. Jeste?my gildi? casualow?, ze wzgl?du na ?redni? wieku, rodziny i zwi?zane z tym obowi?zki, ale dla nas raidy i progress s? równie? istotnym elementem gry. Stawiamy na zgranie. Zapraszamy wszystkich Polaków szukaj?cych polskiej gildii aby pozna? AoC, oraz zosta? z nami na d?u?ej, graczy dedykowanych, tzn. takich, którzy mog? systematycznie po?wi?ci? grze kilka godzin dziennie. Nasz? filozofi? jest doskona?a atmosfera i dobra zabawa.


 


Przyjmujemy do gildii bez ograniczenia lewelu — Dzia? Rekrutacyjny.


 


Tym zaczynaj?cym przygod? z AoC pomagamy wskazówkami, przy trudniejszych questach oraz w zdobyciu lepszych itemów.


 


Wszystkim osiemdziesi?tkom oferujemy wspólne wypady w Hyborii do instancji 6 osobowych, polowanie na unikalne recepty do craftu, wspólny progres rajdowy — wszystkie bossy T1, wszystkie 3 skrzyd?a w BRC, oraz instancje 6 osobowe w Khitai równie? w trybie Hardmode.


Mamy dobrych Raid Leaderów, którzy sami dobieraj?c nawet graczy z Globala, sprawnie organizuj? i prowadz? wszystkie raidy.


Wybudowali?my miasto ze wszystkimi budynkami T3.


Mamy baz? naprawd? bardzo dobrych graczy. Cz?sto, mimo ma?ej liczebno?ci, mie?cili?my si? w rankingu 20 najlepszych gildii na serwerze.


In game przyjmuj?: Arrima (Ammai, Allida), oraz ka?dy Veteran.


Do??cz do nas!Sign In or Register to comment.